no-img
ایران رساله| پایان نامه آماده| پروپوزال آماده | تحقیق آماده | مقاله آماده |سمینار آماده

پایدارساز ویدئو :پایان نامه آماده ارایه | ایران رساله| پایان نامه آماده| پروپوزال آماده | تحقیق آماده | مقاله آماده |سمینار آماده


ایران رساله| پایان نامه آماده| پروپوزال آماده | تحقیق آماده | مقاله آماده |سمینار آماده
مطالب ویژه
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

DOC
پایدارساز ویدئو :پایان نامه آماده ارایه
امتیاز 3.00 ( 1 رای )
doc
اکتبر 3, 2019
3mb
۲۰,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان – خرید

پایدارساز ویدئو :پایان نامه آماده ارایه


پایان نامه آماده پایدارساز ویدئو

چکیده

در این تز ، یک روش جدید در پایدارسازی مقاوم دیجیتالی سکانسهای ویدئو ارائه شده اسـت . ایـن روش شامل چهار مرحله  اساسی زیر می باشد: ١- تخمین حرکـت تـصویر ٢- تخمـین پارامترهـای حرکت دوربین ٣- فیلترینگ حرکت و جداسازی حرکت های ناخواسته لرزش از حرکت های عمدی دوربین ۴- جبران حرکت های ناخواسته در تصویر

در قسمت تخمین حرکت از روشی استفاده شده است که در آن اولا” بردارهای حرکت بـدون خطـا تخمین زده می شوند و درمقابل خطا کاملا” مقاوم می باشند ثانیا” در تخمین پارامترهـای حرکـت دوربین برای کاهش خطای اثر اختلاف عمق در تصویر ، بلوک ها از قسمتهای از تصویر انتخاب مـی شوند که دارایی عمق متوسط و نزدیک به هم را دارند بنابراین میتوان در تخمین پارامترهای حرکت دوربین از یک مدل حرکت بین فریمی دوبعدی سـاده شـده اسـتفاده نمـود. در قـسمت فیلترینـگ حرکت از یک نوع فیلتر پائین گذری استفاده شده است که در آن شیفت فازی آن صفر می باشد.

با استفاده از این روش در پایدارسازی تصاویر ویدئو در صورتیکه حرکت های دوربین شامل حرکـت های انتقالی و چرخشی  تواما” با هم باشند و تصاویر شامل اختلاف عمق قابل توجـه ای نیـز باشـد درست عمل کرده و کارائی لازم در حذف لرزشهای تصویر را دارد.

کلمات کلیدی

پایدارسازی ویدئو    تخمین حرکت    مدل حرکت بین فریمی    فیلترینگ حرکت

مروری بر مطالب فصلها

در فصل اول اشاره خواهیم داشت بر روشهای کلی پایدارسازی ویـدئو و مـروری خـواهیم نمـود بـر تاریخچه و روشهای که تا کنون در پایدارسازی ویدئو ارائه شده اسـت ، اشـکالات و محـدویت هـای هرکدام مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در پایان اصول کلی و مراحـل مهـم پایدارسـازی ویـدئو را ارائه خواهیم نمود..

در فصل دوم مدلسازی حرکت فریمی را خواهیم داشت و در آن حرکت دوربـین و اثـر آن بـر روی تصویر را مدل خواهیم کرد و به یک مدل ساده شده دوبعدی خواهیم رسید بطوریکه بـا اسـتفاده از این مدل قادر خواهیم بود میزان حرکت های دوربین را در جهت های مختلف بر اساس حرکت های پیکسل های متناظر در دو فریم متوالی تصویر را بدست آوریم .

در فصل سوم تخمین حرکت بر اساس روشهای تطبیق بلـوکی کـه شـامل روش هـای جـستجوی سریع و جستجوی کامل می باشد ارائه شده است .

در فصل چهارم تخمین حرکت بر اسـاس روش سـاختارهای هرمـی نوضـیح داده شـده اسـت کـه شامل الگوریتم های تولید ساختار هرمی و پایدارسازی آنها و همجنین الگوریتم ساختار بین هرمـی پایدار می باشد.

 

در فصل پنجم تخمین حرکت بر اساس روش تطبیق بلوکی بر روی تصویر صـفحه رمزگـری شـده بیتی اشاره شده است . که در آن در مور  تجزیه یک تصویر سیاه و سفید بصورت صفحه تک بیتی و صفحه رمزگری بیتی توضیحاتی داده می شود.

در فصل ششم به روشهای عددی برای محاسبه پارامترهـای حرکـت دوربـین بـا اسـتفاده از مـدل حرکت بین فریمی اشاره خواهیم نمود.

در فصل هفتم روشهای کاهش و تشخیص خطا در تخمین بردارهای حرکت ارائه شـده اسـت و در این فصل به موضوعات مهمی از قبیل دلایل ایجاد خطا و فاکتورهـای مـوثر در کـاهش خطـا اشـاره شده است و همچنین به معیارهای اشاره خواهیم نمود که میتواند در تشخیص خطا استفاده شود.

در فصل هشتم  به بحث فیلترینگ حرکت و جداسـازی حرکـت هـای ناخواسـته از حرکـت هـای عمدی در دوربین اشاره خواهیم نمود و فیلترهای مختلفی را مورد بررسی قرار خـواهیم داد و نتـایج شبیه سازی های انجام شده بر روی این فیلترها مورد بررسی قرار خواهند گرغت .

در فصل نهم به نتایج مهم این تحقیق اشاره خواهیم نمود و همچنین پیشنهاداتی را ارائه خواهیم کرد که میتواند برای ادامه ی کار مفید واقع شوند.

مقدمه

در پایدارسازی ویدئو هدف حذف لرزشها ی تصاویر ویدئو می باشد و برای انجام آن می بایستی سه

مرحله اساسی زیر انجام شود که بترتیب عبارتند از :

١-  تخمین پارامترهای حرکت دوربین ٢-  فیلترینگ حرکت و جداسازی حرکت های ناخواسته لرزش از حرکت های خواسته عمدی ٣- جبرانسازی حرکت های تصاویر ویدئو.

مرحله تخمین پارامترهای حرکت دوربین یکی از مراحل مهم پایدارسازی می باشد که لازم است کاملا” بدون خطا انجام شود.

حرکت های دوربین میتواند بر اساس میزان جابجای نقاط متناظر بین دو فریم متوالی با استفاده از یک مدل حرکت بین فریمی تخمین زده شود. برای تعیین پارامترهای حرکت دوربین در هر فریم لازم است چندین نقطه متناطر بین دو فریم پیدا شود. تعداد نقاط متناظر مورد نیاز بستگی به نوع و تعداد مجهولات مدل حرکت بین فریمی دارد که در آن بطور معمول بین ٢ تا ٣ نقطه متناظر برای حل معادلات آن مورد نیاز می باشد.

با توجه به اینکه پیدا نمودن پیکسل های متناظر بین دو فریم متوالی در عمل غیر ممکن میباشد بنابراین مجبور هستیم از بلوک بجای پیکسل استفاده نمائیم ولی درانتخاب ابعاد بلوک می بایستی شرطی را رعایت نمائیم که در آن ابعاد بلوک مجاز هستند تا اندازه ای بزرگ انتخاب شوند که سرعت و جهت حرکت تمام پیکسل های آن از یک فریم به فریم بعدی کاملا” یکسان باشند بنابراین با برقراری این شرط میتوان حرکت بلوک را همانند حرکت پیکسل مرکز آن دانست .

در پایدارسازی ویدئو یکی از مسائل اساسی و مهم مشکل اختلاف عمق در تصاویر در زمان حرکت دوربین می باشد که در این حالت سرعت حرکت قسمت های از تصویر که عمق شان کمتر است بیشتر از قسمت های از تصویر می باشد که عمق شان بیشتر است بنابراین در استفاده کردن از این

نواحی بعنوان نقاط متناظر میتواند خطا زیادی را در تخمین پارامترهای حرکت دوربین به دنبال داشته باشد.

برای تخمین حرکت بلوک ها اگر بخواهیم از روش تطبیق بلوکی به همان صورتیکه در فشرده سازی بکاربرده میشود استفاده نمائیم ، خطای نسبتا” زیادی را خواهیم داشت زیرا اساس روش تطبیق بلوکی بر اساس محتویات تصویر بلوک ها می باشد که نتایج جستجو آن میتواند شامل بلوک های مشابه هم باشد البته این موضوع در فشرده سازی اهمیت چندانی ندارد ولی در پایدارسازی ویدئو به دلیل اینکه هدف از تخمین بلوک ها پیدا نمودن نقاط متناظر بین دو فریم متوالی می باشد بنابراین ما خطا ی خیلی زیادی را خواهیم داشت .

در این روش ارائه شده اولا” تعداد بلوک های که در هر فریم حرکت آنها تخمین زده می شوند چندین برابر تعداد مورد نیاز خواهند بود. ثانیا” با بکار بردن روشهای ، میزان درصد خطا تخمین حرکت بلوک ها به کمترین مقدار کاهش می یابد. ثالثا” با استفاده از معیارهای تشخیص خطا ، در هر فریم بردارهای حرکت تخمین زده شده صحیح از بردارها تخمین زده شده غلط تشخیص داده شده و از میان آنها به تعداد مورد نیاز صحیح ترین بردارها برای استفاده در مدل حرکت بین فریمی انتخاب می شوند.

بتابراین در این روش اولا” بردارهای حرکت تخمین زده شده که قرار است در مدل حرکت بین فریمی استفاده شوند کاملا” صحیح خواهند بود و ثانیا” این بردارها ی صحیح میتواند از قسمتهای از تصویر انتخاب شوند که دارایی اختلاف عمق کمتری را نسبت به هم دارند بنابراین با استفاده از این روش در پایدارسازی ویدئو خطای مربوط به اختلاف عمق را هم نخواهیم داشت .

مقدمه

امروزه بحث پایدارسازی سکانسهای ویدئو یا به عبارتی دیگر حذف لرزشهای تـصاویر ویـدئو یکـی از مباحث مهم در پردازش تصاویر ویدئو میباشد که اخیرا مورد توجه خاصی قرار گرفته است . با توجـه به افزایش گسترده تجهیزات فراگیر ویدئو در حال حاضر دوربین های فیلمبرداری ویـدئو عـلاوه بـر استفاده های حرفه ای در تلویزیون ، استفاده های بسیار زیادی بصورت غیر حرفـه ای و عمـومی در بخش صنعت و استفاده های نظامی دارند که بسرعت در حال رشد میباشند. در پایدارسازی تـصاویر ویدئو ، تکنیکها و روشهای پردازش تصاویر درکنارسخت افزارها توسعه یافتـه انـد. بیـشتر دینامیـک سکانسهای تصاویر ویدئو مربوط به سیستمهای که در آنها به نوعی از تصاویر ویدئو اسـتفاده میـشود

از قبیل سیستمهای عملیاتی از راه دور ، سیستمهای جهت یاب در ربـات ها ، سیـستمهای بازیـابی

حرکت قبل ، مدل سازی صحنه ، فشرده سازی سیگنال ویدئو ، آشکار سازی اشیاء در حال حرکـت

بصورت مستقل  شامل حرکت های ناخواسته با فرکانس بالا خواهند بود و پایدارسـازی سکانـسهای تصاویر ویدئو در این سیستمها بسیار اهمیت خواهند داشت . همچنین یک مشکل اساسی در دوربین های هندی کم لرزش دست در هنگـام تـصویر بـرداری میباشـد. لرزشـهای مـزاحم و ناخواسـته در دوربین های هندی کم جزء معایب لاینفک و نهفته در این سیستمها و قابل توجه در عملکـرد ایـن تجهیزات میباشد بطوریکه این عمل باعث بوجود آمدن لـرزش در تـصاویر ویـدئو شـده و در نتیجـه

باعث می شود که جهت انتقال و دخیره آن نیاز به نرخ بیت  بالا داشته باشیم .

پایان نامه آماده ارایه

 تصاویر پیش نمایش


پایدارساز ویدئو :پایان نامه آماده ارایه-1
پایدارساز ویدئو :پایان نامه آماده ارایه-1
پایدارساز ویدئو :پایان نامه آماده ارایه-1
ads

درباره نویسنده

mrk kiani 44 نوشته در ایران رساله| پایان نامه آماده| پروپوزال آماده | تحقیق آماده | مقاله آماده |سمینار آماده دارد . مشاهده تمام نوشته های