no-img
ایران رساله| پایان نامه آماده| پروپوزال آماده | تحقیق آماده | مقاله آماده |سمینار آماده

رابطه بین سخت روئی و رشد اجتماعی در بین دانشجویان دختر و پسر | ایران رساله| پایان نامه آماده| پروپوزال آماده | تحقیق آماده | مقاله آماده |سمینار آماده


ایران رساله| پایان نامه آماده| پروپوزال آماده | تحقیق آماده | مقاله آماده |سمینار آماده
مطالب ویژه
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

DOC
رابطه بین سخت روئی و رشد اجتماعی در بین دانشجویان دختر و پسر
doc
اکتبر 21, 2019
5mb
۱۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان – خرید

رابطه بین سخت روئی و رشد اجتماعی در بین دانشجویان دختر و پسر


بررسی رابطه بین سخت روئی و رشد اجتماعی در بین دانشجویان دختر و پسر :پایان نامه ارشد

 

مقدمه:

پایان نامه ارشد : رشد اجتماعی فرایندی است که از طریق آن فرد آگاهیها، ارزش ها، برقراری روابط اجتماعی و مهارتهای اجتماعی را کسب می کند و این اکتسابات او را قادر می سازد که با جامعه وحدت یا بدو به نحوی انطباق یافته رفتار کند. (ستوده- ۱۳۸۶)

جوانی و نوجوانی یک پدیده اجتماعی است که شامل یک دوره طلایی گذرا از مرحله کودکی به مرحله بزرگی است و آن از جامعه ای به جامعه دیگر براساس ساختار و آداب و رسوم تغییر می کند و در تاریخ بشر زمانی بوده که نوجوانی اصلا وجود نداشته است. یعنی انتقال از مرحله کودکی به مرحله بزرگسالی، درست مثل انتقال از یک روز به روز دیگر به همراه برگزاری مراسم خاصی تحقق پیدا کرده است (جمال فر، ۱۳۸۴).

اما پدیده ایی که می توان در دوران نوجوانی باعث تغییر در میزان رشد اجتماعی نوجوانان باشد نوع رفتار و کردار را فرد است که گاهی از ویژگی های شخصیتی فرد مانند سخت روئی یا کم روئی می تواند در رشد اجتماعی فرد تاثیر گذار باشد. در دوران نوجوانی گاهی اوقات پدیده ای می تواند باعث تغییر در رفتار در میزان رشد اجتماعی نوجوان شود وقتی که نوجوان به عنوان یک جوان اجتماعی دارد. اجتماعی می شود و به مسائلی مانند هویت اجتماعی، انجام هویت، فردیت اجتماعی، طرز تفکر، دوستی با همسالان، برخورد با جنس مخالف و ایفای نقش در ارتباط با والدین و مسائل دیگر می تواند در ایجاد رشد اجتماعی تاثیر گذار باشد.(گنجی، ۱۳۸۴).

پایان نامه ارشد : سخت روئی نوعی سبک شخصیتی است که از مجموعه ایی از صفات روانی تشکیل شده است و افرادی که از این سبک شخصیتی برخوردارند در مقایسه با کسانی که در مقابل مشکلات به زانو در می آیند و تسلیم می شوند در درجه اول آن ها متناسب به فعالیت هایی که در بر می گیرند احساس تعهد می نمایند یعنی درگیری های زندگی را عمدتاً تجربه های مثبت و مفید قلمداد کرده و نسبت به آن نوعی احساس تعهد می کنند و نکته دوم این است که برای افراد سخت رو حوادث و فعالیت های روزمره چالش بر انگیزند. آنها تجربه های زندگی سرشار از معنا می دانند و برخورد با آنها را آموزنده تلقی می کنند. این در حالی است که بسیاری از رویاروئی با حوادث زندگی خسته می شوند و مسائل زندگی برای آنها ملال آور و یا حتی تهدید آمیز تلقی می شود.

افراد چالش طلب گاهی رویدادهای مصیبت بار را در زندگی به تجربیات ارزشمند تبدیل می کنند. بالاخره افراد سخت رو نسبت به رویدادهای زندگی احساس کنترل بیشتری می نمایند. آنها معتقدند که شخص در پیامدهای زندگی نقش تعیین کننده ایی داشته و کم و بیش این پیامدها در قلمرو و کنترل آنها قرار دارد.

برخورداری از چنین نگرش هایی باعث می شود که افراد سخت رو رویدادهای محیط را به گونه ایی معنا دار ارزیابی کنند در حالی که افراد غیر سخت رو به نسبت به رویدادهای زندگی دچار احساس بیگانگی، ناتوانی و تهدید می گردند. (جمهوری ، ۱۳۸۳).

در واقع سخت روئی ساختار واحدی است که در محل یکپارچه و هماهنگ این سه مولفه سرچشمه می گیرد (قربانی ،۱۳۸۶).

بیان مسئله:

پایان نامه ارشد : سخت روئی نوعی سبک شخصیتی است که از مجموعه ایی از صفات روانی تشکیل شده است. افرادی که از این سبک شخصیتی برخوردارند در مقایسه با کسانی که در مقابل مشکلات به زانو در می آیند و تسلیم می شوند.

سخت روئی یکی از ویژگی های شخصیتی است که به عنوان عاملی برای ارتقای سلامت تلقی می شود. کوباسا(۱۹۷۹). سخت روئی را ترکیبی از باورها در مورد خویشتن جوان می دانند که فرد را در برابر فشارهای بیرونی و درونی مصون می سازد. در واقع این ویژگی توانایی پردازش مناسب محرکهای درونی و بیرونی است.

مفهوم سخت روی را نباید صرفاً در نیروهای خاص برای تحمل فراوان فشارهای روانی خلاصه کرد بلکه وجود این مبارزه فردی در شرایط سخت بیش می برد و او را یاری می کند که وقایع  تهدید آمیز را با موفقیت بیشتری پشت سر گذارد. سخت روئی تونایی درک درست شرایط پیرامون و قابلیت تصمیم گیری مطلوب در مورد خویشتن است که جهت ارتقاء رشد اجتماعی می توان گفت که باید این افکار و روحیات سخت روئی در بین نوجوانان و جوانان ما شناخته شود و در جهت ارتقاء رشد اجتماعی با شناخت ویژگی های فردی قدمهای محکمی برداشت. (کاپلان ۲۰۰۸ ترجمه پور افکاری ۱۳۸۶)

اهمیت و ضرورت تحقیق:

پایان نامه ارشد : پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سخت روئی و رشد اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر است. از نظر بسیاری از پژوهشگران افرادی که سخت روئی بالائی دارند هنگام بروز مشکل بیشتر از روش مقابله گفتاری استفاده می نمایند که این مسئله باعث کاهش رشد اجتماعی می شود. سخت روئی یک مفهوم روان شناختی است که به شیوه هایی خاص و با ثبات فرد و واکنش های او با رویدادهای استرس را در زندگی اجتماعی می توان اشاره کرد. این سازه شخصیتی از سه مولفه  ۱) تعهد ۲) کنترل ۳) چالش تشکیل شده است.

۱ ) تعهد نشان دهنده اعتقاد فرد به ارزشمند و معنا دار بودن فعالیت هایش و احساس عمیق و در آمیختگی با این فعالیت هاست.

۲ ) کنترل بر این عقیده است که تجارب زندگی قابل پیش بینی و کنترل است.

۳ ) چالش اشاره دارد به اینکه تغییر در زندگی امری طبیعی بوده و فرصتی برای رشد فراهم می آورد که تمام این موارد می تواند در مسیر رشد اجتماعی نقش بسزائی داشته باشد که امید است با این پژوهش ها بتوانیم بحث رشد اجتماعی را در بین جوانان ارتقاء بدهیم و همین طور سخت روئی و نوع برخورد با آن را مورد بحث و بررسی قرار دهیم که این مباحث می تواند در نهاد خانواده و مراکز آموزشی مورد توجه قرار بگیرد (ستایش ، ۱۳۸۲)

P جامعه مورد مطالعه :

پایان نامه ارشد : جامعه آماری در تحقیق حاضر عبارتند از دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر که بر طبق آمار بدست آمده می توان گفت که بالای ۲۵۰۰ دانشجوی دختر و پسر مشغول به تحصیل هستند که از تمام داشکده فنی و مهندسی انسانی و کشاورزی که از هر کدام به طور تصادفی آزمودنی هایی مورد سنجش قرار گرفته اند.

  Pنمونه آماری:

با توجه به جامعه مورد مطالعه و بر آورد کل جامعه آماری از بین تعداد مشخص شده در حدود ۱۴۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیده است.

فرضیه های تحقیق:

بین سخت روئی و رشد اجتماعی رابطه معنا داری وجود دارد.

سئوال مسئله:

آیا بین سخت روئی در رشد اجتماعی رابطه معنا داری وجود دارد؟

متغیرهای تحقیق:

سخت روئی: متغیر وابسته      رشد اجتماعی: متغیر مستقل

تعاریف نظری و عملیاتی واژه ها و مفاهیم:

تعریف نظری سخت روئی : عبارت است از ویژگی توانایی پردازش مناسب محرکهای درونی و بیرونی (پورافکاری، ۱۳۸۵).

مفهوم سخت روئی را نباید صرفاً در نیروهای خاص برای تحمل فراوان فشارهای روانی خلاصه کرد.

سخت روئی توانایی درک درست شرایط پیرامون و قابلیت تصمیم گیری مطلوب در مورد خویشتن است. ( گنجی ۱۳۸۳)

تعریف عملیاتی سخت روئی: نمره ایی است که آزمودنی ها از پرسش نامه بررسی دیدگاه های شخصی به دست می آورند. (تعریف نظری رشد اجتماعی: فرایندی است که از طریق آن فرد آگاهیها، ارزشها، برقراری روابط اجتماعی و مهارتهای اجتماعی را کسب می کند و این اکتسابات او را قادر می سازد که با جامعه وحدت یابد و به نحوی انطباق یافته رفتار کند (کاویانی ، ۱۳۷۹).

تعریف عملیاتی رشد اجتماعی : عبارت است از نمره هایی که آزمودنی از آزمون رشد اجتماعی و ایلند به دست آورده است.

 

فهرست مطالب:

 

پروژه ارشد آماده پروژه ارشد آماده

 

 

 ads

درباره نویسنده

mrk kiani 44 نوشته در ایران رساله| پایان نامه آماده| پروپوزال آماده | تحقیق آماده | مقاله آماده |سمینار آماده دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط