no-img
ایران رساله| پایان نامه آماده| پروپوزال آماده | تحقیق آماده | مقاله آماده |سمینار آماده

اثرات پراکنده DG در صنعت برق | ایران رساله| پایان نامه آماده| پروپوزال آماده | تحقیق آماده | مقاله آماده |سمینار آماده


ایران رساله| پایان نامه آماده| پروپوزال آماده | تحقیق آماده | مقاله آماده |سمینار آماده
مطالب ویژه
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

DOC
اثرات پراکنده DG در صنعت برق
doc
آگوست 4, 2019
5mb
۱۴,۰۰۰ تومان
۱۴,۰۰۰ تومان – خرید

اثرات پراکنده DG در صنعت برق


اثرات پراکنده در صنعت برق :سمینار آماده ارایه

چکیده

سمینار آماده ارایه: در این نوشته به طور مفصل معایب و مزایای تولید پراکنده مورد بررسی قرار گرفته و تکنولوژی های موجود در تولید پراکنده خصوصا تولید همزمان برق و گرما -Co generation اشاره می گردد و در ادامه راه کارهایی برای استفاده درست و مفید  DG

و بهره برداری بهینه بیان می شود. همچنین لزوم سرمایه گذاری در این بخش بیان شده و استاندارد های موجود در این زمینه به طور مختصر معرفی گردیده است .

همچنین اثرات مختلف تولید پراکنده از جمله کم کردن هزینه مربوط به تجهیزات، امکان کاربرد مجزا یا متصل به شبکه ، کاهش وابستگی صنعت برق به کشورهای خارجی، افزایش بازدهی سرمایه گذاری و اصلاح قله مصرف اشاره کرد.

سمینار آماده ارایه: به طور خلاصه منابع تولید پراکنده (Dispersed-Generation) را می توان به عنوان  منابع تولید توان الکتریکی که به شبکه های فوق توزیع و یا توزیع و یا به مصرف کننده  های محلی متصل می شود تعریف کرد. این نیروگاهها عموماً ظرفیت تولید کمی به نسبت  به ژنراتورهای بزرگ متصل به شبکه دارند. ولی به دلیل مزایا و کاربردهای خاص خود مورد توجه واقع شده است . در سالهای اخیر که تحولی در ساختار صنعت برق صورت گرفته و باعث شده است که کم کم سیستم های قدرت از ساختار سنتی به ساختار جدید با مالکیت  خصوصی روی آورند اهمیت این گونه تولید به دلایل مختلفی از جمله زمان نصب و بهره  برداری کوتاه هزینه نصب کم و راندمان بالا و ….. بیشتر شده است .

تحقیقات انجام گرفته به وسیله مؤسسه EPRI نشان می دهد که تا سال ٢٠١٠، نزدیک به

٢۵ درصد از تولیدات برق، توسط نیروگاههای تولید پراکنده انجام خواهند گرفت که این  رقم طبق تحقیقات Natural Gas Faundation  تا ٣٠ درصد نیز پیش بینی شده است .

چکیده:

سمینار آماده ارایه: در این مقاله به طور مفصل معایب و مزایای تولید پراکنده مورد بررسی قرار گرفتـه و تکنولـوژی هـای موجود در تولید پراکنده خصوصا تولید همزمان برق و گرما Co-generation اشاره می گردد و در ادامـه راه کارهایی برای استفاده درست و مفید  DG و بهره برداری بهینه بیان می شود. همچنین لزوم سرمایه گذاری در این بخش بیان شده و استاندارد های موجود در این زمینه به طور مختصر معرفی گردیده است

به طور خلاصه منابع تولید پراکنده (Dispersed-Generation) را می توان به عنوان منـابع تولیـد توان الکتریکی که به شبکه های فوق توزیع و یا توزیع و یا به مصرف کننـده هـای محلـی متصـل مـی شـود تعریف کرد. این نیروگاهها عموماً ظرفیت تولید کمی به نسبت به ژنراتورهای بزرگ متصـل بـه شـبکه دارنـد.

ولی به دلیل مزایا و کاربردهای خاص خود مورد توجه واقع شده است . در سالهای اخیر که تحولی در سـاختار صنعت برق صورت گرفته و باعث شده است که کم کم سیستم های قدرت از ساختار سنتی به ساختار جدیـد با مالکیت خصوصی روی آورند اهمیت این گونه تولید به دلایل مختلفی از جمله زمان نصـب و بهـره بـرداری کوتاه هزینه نصب کم و راندمان بالا و ….. بیشتر شده است

تحقیقات انجام گرفته به وسیله مؤسسه EPRI نشان می دهد که تا سال ٢٠١٠، نزدیک به ٢۵ درصـد از تولیدات برق، توسط نیروگاههای تولید پراکنده انجام خواهند گرفت که این رقم طبق تحقیقات  Natural Gas Faundation تا ٣٠ درصد نیز پیش بینی شده است .

سمینار آماده ارایه: وزارت انرژی آمریکا (Department of Energy) ، تولید پراکنده را استراتژی قـرن ٢١ مـی دانـد و این براهمیت این مسأله  می افزاید منابع تولید پراکنده عمدتاً به شبکه های توزیع و یا فوق توزیع متصل می شوند و از آنجایی که این شبکه ها بصورت شعاعی هستند و کل شبکه بعد از پست فوق توزیع به عنـوان یـک مدار غیرفعال در نظر گرفته شده است . و در طراحی، امکان اتصال یک ژنراتور یا مولـد در نظـر گرفتـه نشـده

است . و همزمان با نصب واحدهای تولیدی کوچک (تولید پراکنده)، این شبکه ها به شبکه های فعـال تبـدیل می شوند، لذا نصب تولیدات پراکنده در سمت بار یا در طول فیدر فشار متوسط ، تأثیر قابل تـوجهی بـر تـوان عبوری، ولتاژ نقاط مختلف و … خواهد داشت . این تأثیرات می تواند در جهت بهبود وضعیت شبکه و یا عکـس آن باشد و بنابراین باید قبل از نصب تآثیر آن را بر روی پروفیل ولتاژ- جریان خطوط- جریان اتصـال کوتـاه- قابلیت اطمینان پایداری گذرای سیستم ، حفاظت سیستم ، پایداری دینامیکی و … بررسی نمود.

همانطور که می دانید، هر سیستمی در کنار مزایای خود معایبی هم دارد و شبکه تولید پراکنده هـم از این قاعده مستثنی نیست و از آنجایی که کشورهای جهان و نیز کشور ما، بسوی این گونه تولیدات پیش مـی روند، بررسی معایب و مزایای این سیستم می تواند مفید واقع شود.

١.٣ تعریف منابع تولید پراکنده

سمینار آماده ارایه: تعریفی که توسط CIRED [١١] بر مبنای جمع آوری پرسشنامه هایی که بـه تعـدادی از کشـورها فرستاده شده ارائه شده است ، نشان می دهد که برخی از کشورها مولدهای پراکنده را براساس سـطح ولتـاژ تعریف می کنند، در حالی که برخی دیگر از این اصل شروع می کنند که مولـدهای پراکنـده بـه مـدارهایی متصل می شوند که بارهای مصرف کننده را به طور مسـتقیم عرضـه مـی کننـد .

سـایر کشـورهای دیگـر مولدهای پراکنده را با توجه مشخصه های مختلفی تعریف می کنند، مشخصه هایی نظیر اسـتفاده از منـابع تجدیدپذیر، تولید همزمان، عدم دیسپاچ شدن و … همچنین CIGRED یک گروه کاری دارد که مطالعاتی را در مورد مولدهای پراکنده صورت داده اند .این گروه کاری مولدهای پراکنده را به عنوان تمـام واحـدهای تولید برقی که حداکثر ظرفیت ۵٠ تا ١٠٠ مگاو ات برق دارند که معمولاً به شبکه توزیع متصل شـده و بـه طور مرکزی برنامه ریزی و دیسپاچ نمی شوند، تعریف می نمایند .

سمینار آماده ارایه: به طور روشنی، این بخـش آخـر تعریـف آنها نشان می دهد که مولدهای پراکنده خارج از کنترل بهره بـردار شـبکه انتقـال مـی باشـند . از ایـن رو، مولدهای پراکنده توسط بهره بردار شبکه انتقال به عنوان جانشینی برای توسعه شبکه ایجـاد شـده انـد کـه تمهیدات اجراشده برای دیسپاچ براساس این فلسفه برای مولدهای پراکنده در نظر گرفته نمی شوند.

 

فهرست مطالب:ads

درباره نویسنده

mrk kiani 44 نوشته در ایران رساله| پایان نامه آماده| پروپوزال آماده | تحقیق آماده | مقاله آماده |سمینار آماده دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط