no-img
ایران رساله| پایان نامه آماده| پروپوزال آماده | تحقیق آماده | مقاله آماده |سمینار آماده

ایران رساله| پایان نامه آماده| پروپوزال آماده | تحقیق آماده | مقاله آماده |سمینار آماده


ایران رساله| پایان نامه آماده| پروپوزال آماده | تحقیق آماده | مقاله آماده |سمینار آماده
مطالب ویژه

مطالب

DOC
طراحی و شبیه سازی  فیلترها و میکسرهای مایکروویو نوری
۲۰,۰۰۰ تومان

طراحی و شبیه سازی فیلترها و میکسرهای مایکروویو نوری


 طراحی و شبیه سازی  فیلترها و میکسرهای مایکروویو نوری :پایان نامه آماده    چکیدهپایان نامه آماده : در دو دهه اخیر روش های زیادی جهت ضرب در حوزه نور و فیلترینگ میان گذر پیشنهاد شده است ، ولی استفاده همزمان از ضرب در حوزه نور و فیلترینگ به صورت اندک مورد بحث قرار گرفته است . در این پروژه استفاده همزمان از ضرب در حوزه نور و فیلترینگ مورد طرح و بررسی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 22 / جولای / 2019    بازدید : 5876    نویسنده : mrk kiani
DOC
کنترل پیش بین تطبیقی برای سیستم خطی تغییرپذیربازمان
۲۱,۰۰۰ تومان

کنترل پیش بین تطبیقی برای سیستم خطی تغییرپذیربازمان


کنترل پیش بین تطبیقی برای سیستم خطی تغییرپذیربازمان :پایان نامه ایران رساله  چکیده :پایان نامه ایران رساله: مواجهه با دینامیک متغیربازمان ، یکی از موضوعات مورد علاقه در تئوری کنترل می باشد. اغلب سادگی و پیشرفت تئوری کنترل خطی ، طراحان را مجبور می نماید تا سیستمهای غیرخطی را خطی سازی نموده و بوسیله تئوری قدرتمند خطی به کنترل آنها بپردازند. اینکار یک دسته از سیستمها را ایجاد می نماید [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 22 / جولای / 2019    بازدید : 6202    نویسنده : mrk kiani
DOC
طراحی و نوسازی شبکه ابزاردقیق فرآیندهای صنعتی به مونیتورینگ  کارآمد
۲۱,۰۰۰ تومان

طراحی و نوسازی شبکه ابزاردقیق فرآیندهای صنعتی به مونیتورینگ کارآمد


طراحی و نوسازی شبکه ابزاردقیق فرآیندهای صنعتی به مونیتورینگ کارآمد :پایان نامه اماده ارایه چکیدهپایان نامه اماده ارایه: وقوع هر وضعیت غیرعادی یا خطا در تأسیسات شیمیایی مدرن می تواند منجر به در خطر افتادن ایمنی، آلودگیهای محیطی و گرفتاریهای اقتصادی می شود. استخراج داده های عملیاتی بسیار زیاد و با همبستگی بالا با بازبینی و نظارت دیداری و بصری ساده برای آشکارسازی هر خطای ممکن ، عملی سخت و غیرممکن [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 22 / جولای / 2019    بازدید : 13059    نویسنده : mrk kiani
DOC
طراحی فشرده  ساز تصویرباتبدیل Wavelet بررویFPGA
۲۴,۰۰۰ تومان

طراحی فشرده ساز تصویرباتبدیل Wavelet بررویFPGA


طراحی فشرده  ساز تصویرباتبدیل Wavelet بررویFPGA :پایان نامه آماده ارشد  چکیدهپایان نامه آماده ارشد: تبدیل موجک در میدانهای مختلف علم بطور کامิل قابิل اجراسิت در واقิع تبิدیلی ریاضิی بิิرای کิิاربرد در علิิوم اسิิت . مطالعิิاتی کิิه بิิر روی تبิิدیل موجิิک انجิิام شิิده باعิิث پیشرفتهایی در پิردازش تصิویر وفشิرده سิازی دیتิا گردیิده اسิت . پیشิرفتهای اخیิر، ایิن تبิدیل را پایิه رمزگิذارها در اسิتانداردهای فشิرده سิازی سิاخته اسิت . پیิاده سิازی نิرم افزاری [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 21 / جولای / 2019    بازدید : 12284    نویسنده : mrk kiani