no-img
ایران رساله| پایان نامه آماده| پروپوزال آماده | تحقیق آماده | مقاله آماده |سمینار آماده

مکان یابی و تعیین ظرفیت بهینه تولیدات پراکنده به روش کولونی زنبور عسل | ایران رساله| پایان نامه آماده| پروپوزال آماده | تحقیق آماده | مقاله آماده |سمینار آماده


ایران رساله| پایان نامه آماده| پروپوزال آماده | تحقیق آماده | مقاله آماده |سمینار آماده
مطالب ویژه
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

DOC
مکان یابی و تعیین ظرفیت بهینه تولیدات پراکنده به روش کولونی زنبور عسل
doc
اکتبر 4, 2019
5mb
۲۲,۰۰۰ تومان
۲۲,۰۰۰ تومان – خرید

مکان یابی و تعیین ظرفیت بهینه تولیدات پراکنده به روش کولونی زنبور عسل


مکان یابی و تعیین ظرفیت بهینه تولیدات پراکنده به روش کولونی زنبور عسل

چکیده :

در ایـن پایـان نامـه ، مسـأله ی مکـان یـابی و تعیـین ظرفیـت و تعـداد بهینـه ی تولیـدات پراکنـده در شبکه ی توزیـع بـا هـدف کـاهش تلفـات و آزادسـازی ظرفیـت خطـوط در نظـر گرفتـه شـده و ارزیـابی می گردد. به منظور حـل ایـن مسـأله ی بهینـه سـازی از الگـوریتم ابتکـاری و نـوین بهینـه سـازی کولـونی زنبورهـای عسـل بهـره مـی گیـریم . ایـن الگـوریتم از رفتـار هوشـمندانه ی جمعیـت زنبورهـای عسـل در فرآیند جستجوی شـهد و فـرآورش آن الهـام گرفتـه شـده اسـت . در انتهـا نتـایج حاصـل از اعمـال ایـن روش بــرای حــل مســأله ی مــذکور در مــورد شــبکه ی تســت ٣٣ باســه ی IEEE ارایــه مــی شــود.

مقدمه :

نظربه روند روبه رشد تجدید ساختار ١ شبکه های توزیع در سال های اخیر، موضوع استفاده از منابع تولید پراکنده (DG2)- به دلیل مزایایی چون کاهش تلفات توزیع ، آزادسازی ظرفیت خطوط ، بهبود پروفایل ولتاژ، افزایش قابلیت اطمینان شبکه ، دوستی با محیط زیست و … – به شدت مورد توجه قرار گرفته است . اما به رغم مزایای فوق الذکر در صورت انتخاب ناصحیح تعداد، ظرفیت و مکان برای DG، ممکن است مشکلات شبکه مضاعف گردد. لذا برای بهره برداری بهینه از شبکه ی توزیع و بهبود ساختار آن لازم است تعداد، ظرفیت و مکان DG به صورت بهینه انتخاب گردد. برای تأمین این هدف بایستی پارامترهای تلفات ، میزان ظرفیت آزاد خطوط ، پروفایل ولتاژ، قابلیت اطمینان و … قبل و بعد از نصب DG

در کلیه ی حالات ممکن بررسی و به ترین پاسخ انتخاب شود. اما نظربه پیچیدگی و زمان بری این مسأله ، ما در حل آن از الگوریتم بهینه سازی کولونی زنبورهای عسل ، که از رفتار هوشمندانه زنبورهای عسل در طبیعت به منظور جستجوی شهد الهام گرفته شده است ، بهره می گیریم . هم چنین با توجه به اهمیت زیاد تلفات توزیع در کشور (که بیش از ٢٠% می باشد)، ما در این پایان نامه تنها شاخص های تلفات و ظرفیت آزاد خطوط شبکه توزیع را در نظر می گریم و با توجه به تأثیر این پارامترها بر قابلیت اطمینان شبکه ، در صورت بهبود این پارامترها، قابلیت اطمینان نیز افزایش خواهد یافت .

در فصل اول پس از بازنگری پیشینه ی این مسأله ، هدف از نگارش این پایان نامه تبیین می گردد.

در فصل دوم تعاریفی در مورد تولید پراکنده ، انواع و تکنولوژی آن ارایه می گردد. در فصل سوم شرح مختصری در مورد انواع شبکه های توزیع ، تاثیرات مثبت و منفی تولید پراکنده بر شبکه ی توزیع ، داده می شود و وضعیت در ایران بررسی می گردد. در فصل چهارم مدل های تولید پراکنده و پخش بار جاروب رفت و برگشت که ابزاری جهت تعیین شاخص ها در حل مسأله می باشد، تبیین می گردند؛ شاخص های انتخابی ، یعنی کاهش تلفات و آزادسازی ظرفیت خطوط ، تشریح و فرموله شده و در نهایت توابع هدف مسأله معرفی می شوند.

در فصل پنجم الگوریتم بهینه سازی کولونی زنبورهای عسل (BCO3)، به عنوان ابزار حل مسأله ، معرفی و سابقه ی آن بررسی می گردد.

فصل ششم شامل اعمال این الگوریتم به مسأله ی مکان یابی و تعیین ظرفیت بهینه ی DG و مطالعات عددی در مورد شبکه ٣٣ باسه IEEE و ارایه نتایج حاصل از اعمال الگوریتم به مسأله است . نهایتا در فصل هفتم به جمع بندی مطالب پرداخته و پیشنهادهایی ارایه می گردد.

Bee Colony Optimization (

١-١) پیشینه ی مسأله

امروزه با تغییر و پیشرفت روزافزون در صنعت برق شاهد بروز تحولات عمده ای هستیم که تحت عنوان کلی تجدید ساختار صنعت برق مطرح می گردند، انقلابی که ارتباط ما را با بازار برق تغییر می دهد.

تجدید ساختار در صنعت برق ، پیشرفت های تکنولوژیکی و محدودیت هایی در ساخت و نصب پست های فوق توزیع و توزیع و هم چنین خطوط انتقال ، افزایش هزینه سوخت های فسیلی و نگرانی های مربوط به پایان پذیر بودن و اثرات مخرب زیست محیطی آن ها موجب دگرگونی قوانین و معیارهای اقتصادی در سیستم قدرت شده است . این تغییرات ، فرآیند طراحی و بهره برداری از سیستم را تحت تاثیر قرار داده و موجب گردیده است که اهداف ، معیارها و محدودیت های جدیدی در این پروسه ها وارد شود. با پیشرفت تکنولوژی ، افزایش راندمان و کاهش قیمت فناوری های مرتبط با تولیدات پراکنده و نیز هماهنگی این تولیدات با معیارهای اقتصادی سیستم های قدرت انتظار می رود این منابع نقش فزاینده ای را در صنعت برق بازی کنند. این فواید گرایش بیشتری به سمت منابع تولید پراکنده به عنوان جایگزینی برای رساندن انرژی الکتریکی به مشترکین ایجاد کرده است . در سال های اخیر مطالعات زیادی در زمینه جایابی منابع تولید پراکنده در شبکه های توزیع انجام شده است به نحوی که این مطالعات بسته به اهداف تحقیقات ، روش بهینه سازی ، مدل سازی بار و دیگر پارامترهای موثر در این زمینه با یکدیگر متفاوتند. در این فصل برای آگاهی بیشتر در زمینه جایابی منابع تولید پراکنده و پیشینه موضوع ، مطالعات انجام شده در زمینه تخصیص و جایابی منابع تولید پراکنده در شبکه های توزیع به صورت خلاصه در جدول (١-١) آورده شده است

هدف از تحقیق و نگارش این پایان نامه

باتوجه به روند روبه رشد توسعه کشور و در راستای آن سیر صعودی در تجدیدساختار و خصوصی سازی صنعت برق ، انجام تحقیقات پایه ای با روی کردهای گوناگون به منظور جهت دهی هوشمندانه این تحولات و بهینه کردن آن ها بسیار ضروری است . بخشی از این تغییرات در حوزه ی تولید نیرو با روی کرد استفاده از تولیدات پراکنده می باشد. لذا پیش از به کارگیری این تجهیزات در سطح کشور و در ابعاد وسیع ، ضروری است تحقیقات گسترده ای در زمینه روش های ممکن مکان – یابی و تعیین ظرفیت بهینه آن ها با اهداف مختلفی چون کاهش تلفات ، آزادسازی ظرفیت خطوط ، بهبود پروفایل ولتاژ و قابلیت اطمینان و خصوصا کاهش اثرات زیست محیطی صورت پذیرد.

هدف اصلی از انجام این تحقیق ، معرفی روش بهینه سازی کولونی زنبورهای عسل BCO به عنوان راه حلی موثر و نوین برای مسأله تخصیص بهینه تولیدات پراکنده در سیستم توزیع می – باشد. لذا در این نوشتار، به دلیل یکسان نبودن تابع هدف انتخابی و شبکه ی تست ، مقایسه ای میان این روش و الگوریتم های دیگر صورت نپذیرفته است و تنها به تبیین الگوریتم BCO، ویژگی ها و سابقه کاربرد آن پرداخته شده و در نهایت به مسأله مورد مطالعه اعمال گردیده است .

 

١-٣) جمع بندی

در این فصل بررسی مختصری در مورد پیشینه مسأله مکان یابی و تعیین ظرفیت بهینه تولیدات پراکنده انجام گرفت و در پایان اشاره شد مقصود اصلی در این تحقیق ارایه BCO به عنوان روشی جدید برای حل این مسأله می باشد و هدف مقایسه روش ها نمی باشد.

پایان نامه آماده پایان نامه آماده پایان نامه آمادهتصاویر پیش نمایش


مکان یابی و تعیین ظرفیت بهینه تولیدات پراکنده به روش کولونی زنبور عسل-1
مکان یابی و تعیین ظرفیت بهینه تولیدات پراکنده به روش کولونی زنبور عسل-1
مکان یابی و تعیین ظرفیت بهینه تولیدات پراکنده به روش کولونی زنبور عسل-1
ads

درباره نویسنده

mrk kiani 44 نوشته در ایران رساله| پایان نامه آماده| پروپوزال آماده | تحقیق آماده | مقاله آماده |سمینار آماده دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط