no-img
ایران رساله| پایان نامه آماده| پروپوزال آماده | تحقیق آماده | مقاله آماده |سمینار آماده

بررسی اثر برقگیر های اکسید فلز در ترانسفورماتور های ولتاژ | ایران رساله| پایان نامه آماده| پروپوزال آماده | تحقیق آماده | مقاله آماده |سمینار آماده


ایران رساله| پایان نامه آماده| پروپوزال آماده | تحقیق آماده | مقاله آماده |سمینار آماده
مطالب ویژه
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

<span itemprop=بررسی اثر برقگیر های اکسید فلز در ترانسفورماتور های ولتاژ" width="200" height="200" />
zip
جولای 21, 2019

بررسی اثر برقگیر های اکسید فلز در ترانسفورماتور های ولتاژ">بررسی اثر برقگیر های اکسید فلز در ترانسفورماتور های ولتاژ


پایان نامه آماده : بررسی اثر  برقگیر های اکسید فلز در محدود سازی رفتار فررورزونانسی آشوبگونه ترانسفورماتور  های ولتاژ با در نظر گرفتن مدل تلفات هسته غیر خطی 

 

چکیده :

پایان نامه آماده ارایه: تشدید در سیستم قدرت ازپدیده هایی به شمار می رود که باعث ایجاد اضافه ولتاژ ها و جریانهای هارمونیکی با دامنه بالا در سیستم قدرت می گردد حضور منابع تولید هارمونیک در سیستم قدرت و تولید هارمونیک در سیستم موجبات ایجاد تشدید را در شبکه های توزیع و انتقال فراهم می آورد  یکی از شرایط ایجاد هارمونیک در شبکه قدرت رفتار آشوبگونه در تجهیزات  می باشد که باعث ایجاد  یک طیف پیوسته از هارمونیک ها در شبکه می گردد حضور ترم های زوج و فرد هارمونیکی در رفتار آشوبگونه تجهیزات شرایط را برای ایجاد تشدید بهتر فراهم می آورد .لذا در این تحقیق در فصل اول بیان تئوری آشوب در سیستم های غیر خطی می باشد در این فصل در ابتدا  به تعریف آشوب و دینامیک های غیر خطی پرداخته شده و در ادامه به بیان منطق های مختلفی که حاکم بر رفتار آشوبی سیستم های غیر خطی می باشند و همچنین معیار های شناخت این گونه رفتار ها در سیستم غیر خطی پرداخته شده است ودر پایان این فصل نمونه هایی از سیستم های دینامیکی غیر خطی پیوسته و گسسته برای نشان دادن این رفتار ها شبیه سازی گردیده است  در فصل دوم به بیان رفتار آشوبگونه در مبدل های الکترونیک قدرت پرداخته شده است که در ابتدا روش های مدل سازی این مبدل ها برای تحلیل رفتار آنها بیان گردیده شده و در ادامه ایجاد رفتار آشوبی در چند نمونه ار مبدل های DC-DC و DC-AC

پایان نامه آماده ارایه: وایجاد رزونانس ناشی از مود های آشوبگونه این مبدل ها در یک سیستم نمونه مورد ارزیابی قرار گرفته استدر فصل سوم نمونه هایی از رفتار های آشوبگونه در سیستم های نمونه قدرت مورد بررسی قرار داده شده و برای نمونه چند مورد شبیه سازی شد این فصل با شبیه سازی های رفتار های آشوبی  در مدارات فرورزونانسی آغاز می گردد و در ادامه  معادلات دینامیکی ماشین های سنکرون در اتصال با یکدیگر ومعادلات دینامیکی سیستم کنترل ولتاژ ماشین سنکرون وصل به باس بینهایت ویک نمونه از  سیستم هایی که در آنها  پدیده فروپاشی ولتاژ اتفاق می افتد مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته شده اند و رفتار آشوبگونه این سیستم ها شبیه سازی گردیده استو در فصل چهارم  بروز فرورزنانس در ترانسفورماتور بعنوان یکی از المانهای قدرت و نحوه بوجود آمدن آشوب در این المان مورد بررسی قرار گرفتیم و المانهای ترانس را به صورتهای مختلف اعم از هسته خطی و غیر خطی شبیه سازی نمودیم و در فصل پنجماثر برقگیر اکسید فلز را با در نظر گرفتن تلف هسته خطی و تلف هسته غیر خطی مورد بررسی قرار گرفته و شبیه سازی شد . و در پایان نمودار های بدست آمده نشان داده شد و مقایسه ی آن دیده می شود در پایان این فصل رویه های کنترل رفتار آشوبی در این مبدل ها  بیان شده و یکی از این روش ها برای مبدل های شبیه سازی شده به کار رفته است و نشان داده شده که به خوبی رفتار آشوبی و در نتیجه ایجاد هارمونیک ها در بردارنده مود های رزونانسی آشوبگونه را از بین می برد .

 

) مقدمه

پایان نامه آماده ارایه:  آشوب ١ (با تلفط انگلیسی کیاس با کاف مکسور) در لغت به معنی هرج و مرج ، در هم ریختگی، شلوغی، آشفتگی و بی نظمی آمده است . در مباحث فلسفی نیز به به وضعیتی که در آن تصادف حکمفرماست ، اطلاق می شود . در تئوری  آشوب به وجود نظم در بی نظمی اطلاق می شود و عمدتاً از شناخت رموز و قوانین موجود در طبیعت و خلقت نشات گرفته است . این الگو ها در طول تاریخ و زمان دچار بی نظمی گردیده اند که در ذرات خود الگوی خاصی را دنبال می کنند. حضور قاعده های مستتر در رفتار این الگو ها آنها را از اغتشاشات تصادفی متمایز می کند. برای لمس پدیده می توان دود سیگار و یا نحوه جوش آمدن آب را مثال زد که در ابتدای امر منظم و در ادامه دچار تلاطمات و بی نظمی می شوند. [١]

١-٢) تعریف آشوب

پایان نامه آماده ارایه: لذا این پدیده به این صورت باز تعریف می شود که آشوب عبارت است از:

بی نظمی در یک سیستم پویای منظم به طوری که در کوتاه مدت ، رفتاری قابل پیش بینی دارد اما در بلند مدت ، رفتار آن غیر قابل پیش بینی می باشد. همین غیر قابل پیش بینی بودن این سیستم ها ما را متوجه حساسیت آنها به شرایط اولیه می نماید. به هر روی رفتار آشوب گونه یک رفتار تصادفی نیست اما برای ناظر خارجی قابلیت تشخیص آن از رفتار تصادف گونه بدون اطلاع به سادگی امکان پذیر نمی باشد. از انجا که مقدار لحظه ای سیگنال به دقت محاسبات بستگی دارد حتی در صورت شناخت مولد سیگنال باز هم عدم قطعیت در تعیین رفتار سیگنال خواهیم داشت . اینکه گفته می شود رفتار آشوب گونه رفتاری معین و قطعی اما با تظاهرات تصادفی است . به این معنی است که مولد سیگنال آشوب گونه مبتی بر قوانین قطعی و معادلات معین می باشد اما اندازه گیری و محاسبه و مدل سازی دارای تقریب و

خطا می باشد نمونه هایی از سیستم هایی که در انها آشوب حضور دارد عبارتند از:

سوسو زدن یک لامپ نئون ، نقطه بروز و شدت زلزله ، مسیر حرکت سیال در یک لوله ، رشد جمعیت جانداران شکل صاعقه و . . . را می توان نام برد. به هر حال تحقیق و مطالعه در حوزه دینامیک های

آشوبی دسترسی به نتایج مفید و موثر را در پی خواهد داشت که چند مورد آن به شرح زیر خواهد بود:

امکان توضیح و کشف علل بسیاری از حوادث طبیعی

توانایی پیش بینی بسیاری از حوادث غیر مترقبه

تصحیح رفتار و عملکرد برخی از سیستم ها در جهت مطلوب

شناخت روند های منتهی به آشوب  وجلوگیری از وقوع آن و یا کنترل

ایجاد آشوب در محدوده ای مشخص و تحت شرایط کنترل شده برای رسیدن به نتایج مطلوب

تصحیح الگوریتم ها و منطق های اندازه گیری، محاسباتی، اجرایی وعملیاتی  و . . .

 

١-٣) سیستم های غیر خطی

پایان نامه آماده ارایه: آشوب یک نوع خاصی از رفتار هایی می با شدکه سیستم های غیر خطی از خود نشان می دهند.

حوزه مناسب تری که می توان در آن به بررسی رفتار دینا میکی سیستم های غیر خطی پرداخت دینامیک غیر خطی ١ می باشد ولی پیش از ورود به بحث ابتدا باید تعریفی از یک سیستم غیرخطی ارائه نمود. [۴ ,٣ ,٢]

یک سیستم غیرخطی سیستمی است که معادلات زمانی آن به صورت غیر خطی باشد. این بدین مفهوم است که متغیر های دینامیکی توصیف کننده ویژگی های سیستم ( به عنوان مثال ، مکان ، سرعت ، شتاب ، فشار و غیره ) بصورت غیر خطی در معادلات ظاهر گردند.

١-٣) اهمیت سیستم های غیر خطی

دینامیک غیر خطی در ارتباط با معادله سیستم هایی می باشد که معادلات زمانی آنها بصورت خطی هستند. ولی اهمیت این سیستم ها به چه منظور است ؟ ایده اصلی به صورت زیر بیان می گردد:   چنان چه پارامتر توصیف کننده سیستم خطی  تغییر یابد، فرکانس و دامنه نوسانات نیز دچار تغییر می گردد ولی ذات کمی رفتار سیستم  بدون تغییر باقی می ماند.  بنا براین می توان به پیش بینی رفتار سیستم برای هر مقدار پارامتر پرداخت . در یک سیستم غیر خطی تغییر کوچکی در پارامتر می تواند منجر به تغییرات نا گهانی و غیر قابل پیش بینی در رفتار کیفی و کمی سیستم گردد. به عنوان مثال رفتار سیستم می تواند از حالت متناوب به نا متناوب تبدیل گردد.

در این جا ذکر این نکته حائز اهمیت است که تقریبا همه سیستم واقعی تا اندازه ای غیر خطی می باشند.

بنابراین رفتار غیر خطی سیستم دارای گستردگی بسیار بیشتری نسبت به رفتار های ایده ال و خطی می باشد.

 

١-٣) سیستم های غیر خطی و آشوب

رفتارهای نا گهانی و غیر قابل پیش بینی سیستم های غیر خطی می تواند منجر به ایجاد رفتارهای پیچیده ای به نام رفتار های آشوب گونه گردند. کلمه آشوب و صفت آشوب گونه به منظور توصیف رفتار زمانی سیستمی مورد استفاده قرار می گیرد که رفتار آن ظا هرا به صورت نامتناوب و تصادفی باشد. لفظ ظا هرا در جمله اخیر بسیار کلیدی می باشد. برای بررسی رفتار یک سیستم به سه مورد زیر نیازمند

هستیم :

١- معادلات زمانی

– مقدار پارامترهای تو صیف کننده سیستم

٣- شرایط اولیه

سیستمی  قطعی ١ می باشد که آگاهی از معادلات زمانی پارامترهای توصیف کننده سیستم و شرایط  اولیه متغیر های سیستم به طور کامل رفتار سیستم را تعیین کنند.  [۵ ,١]

مسئله مهم تطبیق دادن مسئله قطعیت با مسئله تصادفی بودن می باشد.

با بیانی علمی، می توان گفت که چنین سیستم های پیچیده ای دارای درجات آزادی ٢زیادی بوده و زیاد بودن درجات آزادی منجر به رفتار تصادفی آشکار آن ها می باشد ( درجه آزادی را می توان به عنوان متغیری برای توصیف رفتار سیستم ، معرفی نمود. ) البته در بسیاری از موارد، رفتارهای پیچیده و تصادفی توأمان وجود دارند.

اهمیت اصلی علم آشوب در این است که توصیفی جایگزین برای چنین رفتارهای تصادفی که به نویز و پیچیدگی سیستم وابسته نیستند، ارائه نماید. رفتارهای آشوب گونه در سیستم هایی مشاهده می شود که تا حدودی ساده و اساساً فاقد نویز بوده و فقط تعداد درجات آزادی اندکی از آن ها فعال شده باشد.

برای مطالعه در حوزه های آشوبی سوالات زیر را می توان مطرح نمود:

١- کدام نوع از سیستم های غیر خطی می توانند رفتارهای آشوب گونه از خود نشان دهند؟ ( همه سیستم های آشوب گونه غیر خطی بوده ولی همه سیستم های غیر غیرخطی رفتارهای آشوب گونه از خود بروز نمی دهند. )

٢- رفتار سیستم غیرخطی در صورت تغییر پارامترهای توصیف کننده سیستم ، چگونه تغییر می کند؟

٣- چگونه می توان سیستمی را با قاطعیت آشوب گونه در نظر گرفت و نحوه توصیف کمی پدیده های آشوب گونه به چه ترتیب می باشد ؟

۴- ویژگی های کلی موجود در بسیاری از سیستم های غیرخطی شامل چه مواردی بوده و آیا این ویژگی ها واقعاً کلی بوده و یا انواع مختلفی از آشوب می باشند؟

۵- چگونه می توان به این نوع جامعیت پی برد؟

۶- مطالعه علمی و فنی پدیده آشوب به چه نحوی می باشد؟

٧- پدیده آشوب از لحاظ فیلسوفی و روش شناسی ( متدولوژی ) حاوی چه مفاهیمی می باشد؟

پایان نامه آماده ارایه: در این بخش برای توصیف رفتار یک سیستم از فضای حالت استفاده می کنیم . نقاط ثابت در فضای حالت ، یک نقش کلیدی را در توصیف دینامیک های یک سیستم غیر خطی دارند. در ادامه این بخش به بررسی انواع نقاط ثابت پرداخته و علاوه برآن یک حالت دیگر به نام سیکل حدی را نیز مشاهده می کنیم . سیکل حدی یک رفتار پریودیک است که می تواند در فضای حالت دو بعدی و بیشتر اتفاق بیفتد(البته در سیستم های گسسته در فضای یک بعدی نیز امکان رخ دادن سیکل حدی وجود دارد).

برای نقاط ثابت و سیکل حدی بحث پایداری و ناپایداری باید بررسی شود تا متوجه بشویم که مسیر

 خروجی متلب :

پایان نامه آماده ارایه پایان نامه آماده ارایه پایان نامه آماده ارایه

 موضوعات :
ads

درباره نویسنده

mrk kiani 45 نوشته در ایران رساله| پایان نامه آماده| پروپوزال آماده | تحقیق آماده | مقاله آماده |سمینار آماده دارد . مشاهده تمام نوشته های