no-img
ایران رساله| پایان نامه آماده| پروپوزال آماده | تحقیق آماده | مقاله آماده |سمینار آماده

پایان نامه ارائه الگوریتم کنترل ترافیک در تصاویر ویدئویی دیجیتال با استفاده از سیستمهای نرو-فازی | ایران رساله| پایان نامه آماده| پروپوزال آماده | تحقیق آماده | مقاله آماده |سمینار آماده


ایران رساله| پایان نامه آماده| پروپوزال آماده | تحقیق آماده | مقاله آماده |سمینار آماده
مطالب ویژه
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

DOC
پایان نامه ارائه الگوریتم کنترل ترافیک در تصاویر ویدئویی دیجیتال با استفاده از  سیستمهای نرو-فازی
doc
سپتامبر 5, 2019
۱۹,۰۰۰ تومان
۱۹,۰۰۰ تومان – خرید

پایان نامه ارائه الگوریتم کنترل ترافیک در تصاویر ویدئویی دیجیتال با استفاده از سیستمهای نرو-فازی


پایان نامه ارائه الگوریتم کنترل ترافیک در تصاویر ویدئویی دیجیتال با استفاده از سیستمهای نرو-فازی :پایان نامه آماده

مقدمه :

پایان نامه آماده : امروزه با افزایش سریع کلان شهرها و افزایش تعداد خودروها، اهمیت داشتن مدیریت ترافیک موثر و کارآمد بر کسی پوشیده نیست . تـاکنون روشـهای کنتـرل ترافیـک بیـشتر مبتنـی بـر روشـهای کنترلـی کلاسیک بوده است که با مسائلی همچون سطح پایین هوشمندی در مواجه با شرایط پیچیـده ترافیکـی و عدم مدلسازی مناسب ، مواجه می باشند. در این پایان نامه سعی برآن است کـه بـا بـه کـارگیری تکنیـک آموزشی FHLA که بر مبنای شبکه های عصبی RBF و روش خوشه یابی فـازی عمـل مـی نمایـد، نـوعی کنترل هوشمند برای تنظیم پارامترهای یک تقاطع ایزوله ارائه شود، به طوری کـه در نهایـت بـه کـاهش تاخیر وسایل نقلیه در عبور از تقاطع و جلوگیری از ایجاد اشباع در هر یک از ورودی هـای تقـاطع منتهـی گردد. به این منظور برای جمع آوری اطلاعات آماری از سطح تقاطع ، برای ارزیابی وضعیت ترافیکی در هر لحظه ، از روشهای پردازش تصاویر حاصل از دوربینهای نصب شده در تقاطع ایزوله ، استفاده شده است .

پایان نامه آماده: در این پایان نامه و در فصل اول کلیاتی راجع به روشهای مختلف کنترل ترافیک ، و تحقیقات صـورت گرفتـه در این زمینه ارئه شده است . در فصل دوم به معرفی نظریه جریان کنترل ترافیـک و روابـط حـاکم بـر آن پرداخته شده است . فصل سوم به معرفی مختصری از اصول کنتـرل فـازی و برخـی از روشـهای آموزشـی شبکه های عصبی و معرفی کنترل کننده های نرو- فازی اختصاص دارد. در فـصل چهـارم ، ارائـه الگـوریتم پیشنهادی FHLA و روش پیاده سازی آن صورت می پذیرد و در فصل پنجم به بررسی روشهای اسـتخراج اطلاعات آماری ترافیک از تصاویر ویدئویی پرداخته می شود. در فصل ششم کنترلر نـرو- فـازی طراحـی و پس از شبیه سازی های لازم در محیط برنامـه نویـسی MATLAB، تـاثیر بـه کـارگیری کنتـرل کننـده هوشمند با استفاده ازتکنیک FHLA و به کارگیری نوعی کنترل کلاسیک پیش زمان بندی شده ، بر میزان سطح تاخیر و سطح اشباع ورودی های تقاطع بررسی و مقایسه شده است .فصل هفتم نیز بـه ارائـه نتیجـه گیری وچند پیشنهاد اختصاص دارد.

فصل اول : کلیات

١-١) هدف

پایان نامه آماده::امروزه با افزایش سریع کلان شهرها، افزایش تعداد خودروهـا، افـزایش بهـای سـوخت ، مـساله محـیط زیست ، استفاده مفید از ظرفیت جاده های موجود و…، اهمیت داشتن مدیریت ترافیک موثر و کارآمد بر کـسی پوشیده نیست .

در گذشته طراحان ترافیک تنها به نحوه حرکت وسایل نقلیه ، به طـوری کـه در تقاطعهـا تـصادفی رخ ندهد، به عنوان مساله اصلی در مدیریت ترافیک توجه داشتند. امروزه مسائل عمده دیگـری نیـز مـورد توجـه میباشد که از جمله میتوان به کاهش تاخیر، کاهش توقفات ، کاهش مصرف سـوخت ، کـاهش طـول صـفهای پشت چراغ قرمز، حذف اثرات نویز، افزایش توجه به مسائل عابران پیاده وحرکت وسایل نقلیه سـنگین ، اشـاره نمود. تاکنون روشهای کنترل ترافیک بیشتر مبتنی بر روشهای کنترلی کلاسیک بوده است . در این روشـها بـا استفاده از روشهای آماری و منحنی های به دست آمده تجربی و نهایتا با تخمین برخی از متغیرهای مـوثر بـر ترافیک سعی بر آن است که پارامترهای مورد نظر درآن سطح خـاص کنترلـی ، بـه گونـه ای مطلـوب تنظـیم شود[۴].

پایان نامه آماده:تاکنون در جهت رفع این نیاز سیستم های کنترل ترافیک متعددی توسط مراکز حمل ونقل کشورهای مختلف توسعه یافته اند که تا حدی پاسخگوی نیازهای موجود بوده است . البته این حد پاسخگویی سیستم های کلاسیک در ازای پیچیدگی های بالای ساختار (شامل بخشهای کنترل ، مخابرات و کامپیوتر) و هچنین حجـم بالای هزینه های پیاده سازی ، (به علت تجهیزات به کار رفته ) و نگهداری به دست آمده اند. از دیدگاه کنترلـی ، سیستمهای کلاسیک موجود از الگوریتمهای مختلف برنامه ریزی ریاضی (از جمله الگوریتم های برنامـه ریـزی خطی صحیح و الگوریتم های برنامه ریزی دینامیکی ) استفاده میکنند که خود معمولا مشکلات متعددی مانند حجم بالای محاسباتی و مشکل پیاده سازی را به دنبال دارند. همچنین از جمله نواقص مطرح شده در کنتـرل سنتی ترافیک میتوان به مسائلی همچون برخورداری از سطح پایین هوشمندی در مواجه بـا شـرایط پیچیـده ترافیکی ، عدم مدلسازی مناسب و واقع بینانه از ابهامات موجود در بحث کنتـرل ترافیـک (تعیـین پارامترهـا و مدل سازی رفتار رانندگان و عابران پیاده )، عدم وجود ویژگی خود سازماندهی ، در طراحی استراتژیهای ترافیک ، غیر قابل پیش بینی بودن شرایط ترافیکی حتی برای چند لحظه آینده و عدم دسترسی به جزئیات ایجاد شده مانند تعیین نوع خودرو و یا تغییرات سرعت آنها، اشاره نمود.

سیستم های مورد بررسی در کنترل ترافیک میتوانند شامل موارد زیر باشد [۵]:

١- کنترل تقاطع ایزوله : کنترل جریان ترافیک تقاطع مجهز به چراغ بـدون در نظـر گـرفتن تـاثیر جریانهـای ترافیکی تقاطهای مجاور. (isolated intersection control).

٢- کنترل تقاطع های شریانی با شبکه باز: کنترل تعدادی تقاطع مجهز به چراغ وابسته به یکدیگر در طول یک شریان اصلی که وضعیت ترافیکی هریک بر تقاطع مجاور تاثیر دارد. (arterial intersection control)

٣- کنترل گسسته : کنترل روی تمام تقاطعهای مجهز به چراغ درکل شبکه شهری و یا بخشی از آن .

(areawide system control)

۴- کنترل ترافیک بزرگراه : کنترل روی جریان مسیر های ورودی و مسیرهای خروجی با هدف کنترل ترافیـک روان در مسیر اصلی . (expressway control)

۵- کنترل عابران پیاده : کنترل عبور پیاده از خیابان با هدف تامین امنیت و کاهش زمان انتظـار.( pedestrian

(control

پایان نامه آماده:اصولا سه نوع روش کنترلی برای تقاطعها مورد استفاده میباشد:

١- کنترل زمان ثابت (fixed-time) :در این روش کنترلی ، زمان تغییر چراغها از پیش تعیین شده و هیچگونه انعطافی در برابر شرایط ایجاد شده مانند وقوع تصادفات ، ایجاد شـرایط خـاص مثـل تعطیلـی مـدارس ، عبـور آمبولانس و… ندارد.

٢- کنترل از پیش زمان بندی شده (pre-time control) : در این نوع کنترل بر اساس الگوهای متعددی که از وضعیت یک خیابان به دست آمده است ، زمانبندی چراغها صورت میپذیرد. مثلا در هر ساعت خاصی از شبانه روز مانند ساعات تعطیلی مدارس یا ساعات پیک تردد، مدت زمان سبز وقرمز بودن چراغها به گونه ای متناسب تنظیم میشود، اما باز هم در برابر شرایط اضطراری غیر قابل انعطاف هستند.

٣- کنترل هوشمند (intelligent control) : در این نوع کنترل تغییر وضعیت چراغها کاملا به شرایط موجود و میزان درخواست بار ترافیکی بستگی دارد.

با مطرح شدن کنترل هوشمند در مهندسی کنترل و موفقیت این روشها در سیستم های عملی ، کاربرد

روشهای کنترل هوشمند درمبحث ترافیک نیز مطرح گردیده است .

به دلیل ویژگیهای خاص سیستم کنترل ترافیک شهری و از آنجا که رفتارهای پیچیده انسان از عوامـل موثر بر شرایط ترافیکی ایجاد شونده در این سیستم میباشد، کاربرد روشهای هوشمند کنترل به جای روشهای سنتی ضروری به نظر میرسد. به طور عمده مسائل اصلی در کنترل چراغ راهنمایی در یک تقاطع ایزوله توجه به کاهش تاخیر وسایل نقلیه و کاهش میزان توقفات و همچنین افزایش ظرفیت خیابان ها میباشـد. در میـان ابزار های مختلفی که برای برقراری ایمنی راه و حفظ نظام در جریان ترافیک موجود میباشد، ماننـد تابلوهـای راهنمایی ، خط کشی ها، و سایر ابزار و وسایل نصب شده در خیابانهـا، موجـود میباشـد، زمانبنـدی چراغهـای راهنمایی برای کمینه کردن تاخیر و افزایش ظرفیت تقاطع ها در منطق کنتـرل کـاربرد فراوانـی دارد. دریـک تقاطع ایزوله دو حالته که در این طرح مورد بررسی میباشد، تنها با دو فاز عملیاتی کار میشود، وقتی که چراغ در دو خیابان روبرو به هم سبز باشند، در دو خیابان مجاور قرمز میشود و برعکس . در یک کنترل هوشمند، بر اساس میزان درخواست ترافیکی در خیابان مورد کنترل ، تغییرات چراغ و رفتن به فاز دیگر، صورت میگیـرد و مدت زمان مناسب برای سبز بودن یک چراغ تعیین میشود.

 

 

 ads

درباره نویسنده

mrk kiani 44 نوشته در ایران رساله| پایان نامه آماده| پروپوزال آماده | تحقیق آماده | مقاله آماده |سمینار آماده دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط